Sống FAQ Hỗ trợ
Việt nam
Homepage
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TRỰC TUYẾN KHAI THÁC TRANG TRẠI

Với thiết bị cho tệ khai thác bằng cách sử dụng các thuật toán

SCRYPT

$ 3 GET FREE

Price for 1 MH/s

0.094 USD

Min. hashrate: 20 MH/s

Litecoin
0.00001
Dogecoin
0.00001

SHA-256

Lựa chọn của mọi người

Price for 1 GH/s

0.006 USD

Min. hashrate: 300 GH/s

Bitcoin Cash
0.00001
Bitcoin
0.00001

ETHASH

uniex

Price for 1 MH/s

0.578 USD

Min. hashrate: 3 MH/s

Ethereum
0.00001
ETH Classic
0.00001

Nhập từ đầu tư

Cho toàn bộ thời gian làm việc

08 Tháng 7

2020

thời gian của khai thác trang trại hoạt động

Ngày làm việc
Giờ
Phút
Giây
Bán khai thác sức mạnh
1868885.5157 MH/s SCRYPT
40253574.1797 GH/s SHA-256
152874.2389 MH/s ETHASH
Trung bình thu nhập
2001.74% từ tiền SCRYPT
1972.31% từ tiền SHA-256
1811.54% từ tiền ETHASH

Trong này khối thông tin cho thấy các chỉ số trung bình lợi nhuận, bán băm quyền lực, cũng như thu nhập đầu tư trong các hoạt động của khai thác trang trại.

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

1
Xác ĐỊNH HỆ thống thanh TOÁN VÀ số tiền đầu tư
[select_valute.title]
[v.name]
[select_valute.name]
2
Lựa chọn các mong muốn tiền và thời kỳ của nó khai thác
[select_valute__mine.title]
[v.name]
NGÀY
Thuật toán [select_cloud.cloud.name]
Hashrate [parseFloat(hash_rate).toFixed(6).Crop(4)] [select_cloud.cloud.value]
Nhập [parseFloat((count_day * count_dep * select_valute.price * profit.procent/100) / select_valute__mine.price).toFixed(6).Crop(6)] [select_valute__mine.name]
Thu nhập hàng ngày [profit.procent] %

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Chọn các thuật toán:

[c.cloud.name]


Bắt đầu khai thác
Thu nhập mỗi ngày Hasrat Thuật toán
[parseFloat(l.procent).Crop(2)]% [separ(parseFloat(l.amount).Crop(0))] [l.cloud_value] [l.cloud]

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Giới thiệu thưởng được tính toán bằng tiền trong đó giới thiệu mua khai thác sức mạnh. Số giới thiệu thưởng phụ thuộc vào các số tiền mua

7% 1 Cấp
1% 2 Cấp

chỉ số thống kê

của các công ty tại thời điểm này của thời gian

ngày làm việc

354 ngày

users

142936 users

đầu tư

679571.43 USD

Trung bình đầu tư

402.85 USD

8 Tháng 7 2020

Được bán công suất

  • SCRYPT 1868885.5157 MH/s
  • SHA-256 40253574.1797 GH/s
  • ETHASH 152874.2389 MH/s
подарок

Point treasury

Take your prize!

Let's play
подарок

100 days

of uniex 2.0

Income up to 700%

Use the special offer held to this date and get a 15% discount for power purchase

Until the end of promotion it is left

1 1 1 1 1 1 1
Use the offer read more