Sống FAQ Hỗ trợ
Việt nam
Homepage
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TRỰC TUYẾN KHAI THÁC TRANG TRẠI

Với thiết bị cho tệ khai thác bằng cách sử dụng các thuật toán

SCRYPT

$ 3 GET FREE

Price for 1 MH/s

0.121 USD

Min. hashrate: 20 MH/s

Dogecoin
0.00001
Litecoin
0.00001

SHA-256

Lựa chọn của mọi người

Price for 1 GH/s

0.008 USD

Min. hashrate: 300 GH/s

Bitcoin Cash
0.00001
Bitcoin
0.00001

ETHASH

uniex

Price for 1 MH/s

0.691 USD

Min. hashrate: 3 MH/s

ETH Classic
0.00001
Ethereum
0.00001

Nhập từ đầu tư

Cho toàn bộ thời gian làm việc

09 Tháng 8

2020

thời gian của khai thác trang trại hoạt động

Ngày làm việc
Giờ
Phút
Giây
Bán khai thác sức mạnh
3986942.1106 MH/s SCRYPT
84818503.8785 GH/s SHA-256
354880.5544 MH/s ETHASH
Trung bình thu nhập
2501.22% từ tiền SCRYPT
2433.05% từ tiền SHA-256
2387.88% từ tiền ETHASH

Trong này khối thông tin cho thấy các chỉ số trung bình lợi nhuận, bán băm quyền lực, cũng như thu nhập đầu tư trong các hoạt động của khai thác trang trại.

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

1
Xác ĐỊNH HỆ thống thanh TOÁN VÀ số tiền đầu tư
[select_valute.title]
[v.name]
[select_valute.name]
2
Lựa chọn các mong muốn tiền và thời kỳ của nó khai thác
[select_valute__mine.title]
[v.name]
NGÀY
Thuật toán [select_cloud.cloud.name]
Hashrate [parseFloat(hash_rate).toFixed(6).Crop(4)] [select_cloud.cloud.value]
Nhập [parseFloat((count_day * count_dep * select_valute.price * profit.procent/100) / select_valute__mine.price).toFixed(6).Crop(6)] [select_valute__mine.name]
Thu nhập hàng ngày [profit.procent] %

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Chọn các thuật toán:

[c.cloud.name]


Bắt đầu khai thác
Thu nhập mỗi ngày Hasrat Thuật toán
[parseFloat(l.procent).Crop(2)]% [separ(parseFloat(l.amount).Crop(0))] [l.cloud_value] [l.cloud]

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Giới thiệu thưởng được tính toán bằng tiền trong đó giới thiệu mua khai thác sức mạnh. Số giới thiệu thưởng phụ thuộc vào các số tiền mua

7% 1 Cấp
1% 2 Cấp

chỉ số thống kê

của các công ty tại thời điểm này của thời gian

ngày làm việc

386 ngày

users

179625 users

đầu tư

1158687.15 USD

Trung bình đầu tư

517.93 USD

9 Tháng 8 2020

Được bán công suất

  • SCRYPT 3986942.1106 MH/s
  • SHA-256 84818503.8785 GH/s
  • ETHASH 354880.5544 MH/s
подарок

Point treasury

Take your prize!

Let's play
подарок

One year

of work

Claim 1 BTC
+15% discount

Celebrate first birthday of Uniex with us! Use a discount and take part in the 1 BTC draw!

Until the end of promotion it is left

1 1 1 1 1 1 1
Claim 1 BTC + 15% discount read more