Sống FAQ Hỗ trợ
Việt nam
Homepage
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TRỰC TUYẾN KHAI THÁC TRANG TRẠI

Với thiết bị cho tệ khai thác bằng cách sử dụng các thuật toán

SCRYPT

$ 3 GET FREE

Price for 1 MH/s

0.220 USD

Min. hashrate: 20 MH/s

Litecoin
0.00001
Dogecoin
0.00001

SHA-256

Lựa chọn của mọi người

Price for 1 GH/s

0.014 USD

Min. hashrate: 300 GH/s

Bitcoin Cash
0.00001
Bitcoin
0.00001

ETHASH

uniex

Price for 1 MH/s

1.369 USD

Min. hashrate: 3 MH/s

Ethereum
0.00001
ETH Classic
0.00001

Nhập từ đầu tư

Cho toàn bộ thời gian làm việc

30 Tháng 5

2020

thời gian của khai thác trang trại hoạt động

Ngày làm việc
Giờ
Phút
Giây
Bán khai thác sức mạnh
451004.9550 MH/s SCRYPT
11072769.2453 GH/s SHA-256
66226.3219 MH/s ETHASH
Trung bình thu nhập
2001.74% từ tiền SCRYPT
1972.31% từ tiền SHA-256
1811.54% từ tiền ETHASH

Trong này khối thông tin cho thấy các chỉ số trung bình lợi nhuận, bán băm quyền lực, cũng như thu nhập đầu tư trong các hoạt động của khai thác trang trại.

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

1
Xác ĐỊNH HỆ thống thanh TOÁN VÀ số tiền đầu tư
[select_valute.title]
[v.name]
[select_valute.name]
2
Lựa chọn các mong muốn tiền và thời kỳ của nó khai thác
[select_valute__mine.title]
[v.name]
NGÀY
Thuật toán [select_cloud.cloud.name]
Hashrate [parseFloat(hash_rate).toFixed(6).Crop(4)] [select_cloud.cloud.value]
Nhập [parseFloat((count_day * count_dep * select_valute.price * profit.procent/100) / select_valute__mine.price).toFixed(6).Crop(6)] [select_valute__mine.name]
Thu nhập hàng ngày [profit.procent] %

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Chọn các thuật toán:

[c.cloud.name]


Bắt đầu khai thác
Thu nhập mỗi ngày Hasrat Thuật toán
[parseFloat(l.procent).Crop(2)]% [separ(parseFloat(l.amount).Crop(0))] [l.cloud_value] [l.cloud]

THU NHẬP HÀNG NGÀY TỪ 3% ĐẾN 7%

Thu NHẬP kích THƯỚC phụ THUỘC VÀO mỏ của hashrate

Giới thiệu thưởng được tính toán bằng tiền trong đó giới thiệu mua khai thác sức mạnh. Số giới thiệu thưởng phụ thuộc vào các số tiền mua

7% 1 Cấp
1% 2 Cấp

chỉ số thống kê

của các công ty tại thời điểm này của thời gian

ngày làm việc

315 ngày

users

94583 users

đầu tư

356353.52 USD

Trung bình đầu tư

380.88 USD

30 Tháng 5 2020

Được bán công suất

  • SCRYPT 451004.9550 MH/s
  • SHA-256 11072769.2453 GH/s
  • ETHASH 66226.3219 MH/s
подарок

Point treasury

Take your prize!

Let's play
подарок

major summer

sale 15%

Get ready
to catch a
discount!

Purchase mining power for any
mining algorithm with a discount

Until the end of promotion it is left

1 1 1 1 1 1 1
Buy power at a 15% discount read more