Sống FAQ Hỗ trợ
Việt nam
Homepage
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dùng thỏa thuận

Các công ty Uniex phát triển một thỏa thuận sử dụng vạch ra các quyền và nghĩa vụ của các bên thỏa thuận — chính Quyền của các uniex trang web.kinh doanh Người của các trang web, cũng như các quy định mà xây dựng mối quan hệ giữa các bên.

Chung quy định

 • Dùng là một người đã đến tuổi trưởng thành, được chấp nhận các điều khoản của các người thỏa thuận và thông qua việc đăng ký trên trang web uniex.nghiệp?
 • Nếu các người dùng cho một số lý do không chấp nhận một hoặc hơn điểm của người dùng thỏa thuận, nó nên bỏ việc sử dụng các trang web.
 • Bằng cách chấp nhận các thỏa thuận người dùng thân xác mình chấp nhận tất cả các điều khoản của sự thỏa thuận và đồng ý để tuân thủ nghĩa vụ của mình quy định trong thỏa thuận.
 • Bằng cách chấp nhận các thỏa thuận người dùng dùng hiểu những rủi ro vốn có trong tất cả các tư và khẳng định một bước thận trọng.
 • Dùng thỏa thuận nhập vào lực lượng từ thời điểm này, khi một người thăm một trang web.

Các quyền và bổn phận của các người

 • Các người dùng cam kết để tôn trọng tất cả các điểm của các người thỏa thuận mà không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ và kiểm tra định kỳ thỏa thuận này cho thay đổi nó.
 • Các người có quyền để có được thêm thông tin liên quan đến các hoạt động của các trang web và để áp dụng cho mục đích này hỗ trợ.
 • Người có thể trở thành một liên kết của các công ty Uniex sử dụng riêng của bạn duy nhất liên kết giới thiệu. Liên kết này là duy nhất cho mỗi người nhưng không phải thông tin bí mật.
 • Các người dùng được phép sử dụng những trang web và mọi vật liệu để thu thập thông tin cá nhân của người khác tại chỗ, những hacker cố gắng kết cấu mã của các trang web, xúc phạm người khác hoặc đại diện của chính trang web.
 • Cấm phổ biến bất kỳ thông tin nào có thể chứa cực đoan liệu thô tục ngữ, tài liệu của nội dung khiêu dâm, quảng cáo, các sản phẩm và dịch vụ bị cấm vào lãnh thổ nước, cũng như thông tin có thể dẫn đến sự kích động của dân tộc tôn giáo hận thù, vi phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cho dù họ là người của các trang web hay không có.
 • Các người dùng cam kết để cửa hàng thông tin cá nhân như tên người sử dụng mật khẩu và địa chỉ email bí mật.
 • Mỗi người có quyền để tạo ra và quản lý chỉ có một tài khoản. Tạo ra nhiều tài khoản và chuyển tài sản của họ để bên thứ ba đều bị cấm.

Quyền và nghĩa vụ của công ty

 • Công ty đã đúng bất cứ lúc nào sửa đổi này dùng thỏa thuận mà không thông báo cho các người về những thay đổi.
 • Công ty có quyền để đơn phương tạm ngưng sử dụng tài khoản thấy vi phạm một hoặc nhiều quy tắc của các người thỏa thuận.
 • Công ty cam kết để cung cấp dịch vụ cho mỗi người và mọi người dùng.
 • Các công ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các trang web trong trường hợp của sự xuất hiện bất ngờ của các sự kiện như thảm họa thiên nhiên, hành vi chiến dịch bệnh, etc.

Từ chối

 • Bất kỳ thông tin được đăng trên trang web của các công ty uniex.bix là cho mục đích thông tin và không một cuộc gọi để hành động.
 • Công ty đã thực hiện mức độ cao nhất của dữ liệu vệ và có nghĩa là của người sử dụng, nhưng không phải là công ty chịu trách nhiệm cho sự an toàn của quỹ và thông tin cá nhân của các người.
 • Trang web chính quyền không chịu trách nhiệm cho những thông tin mà các người sử dụng trên những trang web, bao gồm mất lợi nhuận và bất kỳ thiệt hại khác có thể phát sinh bởi người của các trang web.
 • Trang web chính quyền không chịu trách nhiệm cho thông tin được đăng trong xã hội và sứ giả thuộc công ty Uniex, cũng như các thông tin được trong các khóa học gửi thư điện tử địa chỉ thuộc sở hữu của công ty.

Bảo vệ của trí tuệ

 • Bất kỳ thông tin được đăng trên trang web của các công ty Uniex là sở hữu của công ty.
 • Bất kỳ sử dụng của sở hữu của công ty có thể chỉ với sự cho phép của các công ty.
подарок

Point treasury

Take your prize!

Let's play
подарок

One year

of work

Claim 1 BTC
+15% discount

Celebrate first birthday of Uniex with us! Use a discount and take part in the 1 BTC draw!

Until the end of promotion it is left

1 1 1 1 1 1 1
Claim 1 BTC + 15% discount read more